KOSHIN:

KOSHIN GV-3000
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 2000 Watt
Max Capacity: 2200 Watt
KOSHIN GV-7000S
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 5000 Watt
Max Capacity: 5500 Watt