Pegas:

Pegas LPG 2500MX
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 2000 Watt
Max Capacity: 2300 Watt
Pegas LPG 3800MX
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 3000 Watt
Max Capacity: 3300 Watt
Pegas LPG11000CLE
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 8500 Watt
Max Capacity: 9500 Watt
Pegas LPG11000CLE-3
Fuel Type: gasoline
Phase: 3
Active Capacity: 8500 Watt
Max Capacity: 9500 Watt
Pegas LPG5000MX
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 4000 Watt
Max Capacity: 4500 Watt
Pegas LPG6500MX
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 5000 Watt
Max Capacity: 5500 Watt
Pegas LPG6500MXE
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 5000 Watt
Max Capacity: 5500 Watt
Pegas LPG7500MXE
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 6000 Watt
Max Capacity: 6500 Watt
Pegas LPGW200A
Fuel Type: gasoline
Phase: 1
Active Capacity: 5000 Watt
Max Capacity: 5500 Watt